از 1970 تا امروز، کارخانه KAS

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته