بست تکی و دوقلو

کد محصول
94.20.020 20 mm بست تکی
94.20.025 25 mm بست تکی
94.20.032 32 mm بست تکی
94.20.040 42 mm بست تکی
94.20.220 20 mm بست دوقلو
94.20.225 25 mm بست دوقلو
94.20.232 32 mm بست دوقلو

 

 

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته