بوش تبدیلی

کد محصول
94.19.001 25×20 بوش تبدیلی
94.19.002 32×20 بوش تبدیلی
94.19.003 32×25 بوش تبدیلی
94.19.005 40×25 بوش تبدیلی
94.19.006 40×32 بوش تبدیلی
94.19.009 50×32 بوش تبدیلی
94.19.010 50×40 بوش تبدیلی
94.19.014 63×40 بوش تبدیلی
94.19.015 63×50 بوش تبدیلی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته