بوش داخل دنده

کد محصول
94.22.001 20×1/2″ بوش داخل دنده
94.22.002 20×3/4″ بوش داخل دنده
94.22.003 25×1/2″ بوش داخل دنده
94.22.004 25×3/4″ بوش داخل دنده
94.22.005 32×1/2″ بوش داخل دنده
94.22.006 32×3/4″ بوش داخل دنده
94.22.007 32×1″ بوش داخل دنده
94.22.008  40x1x 1/2″ بوش داخل دنده
 94.22.009 50×1 1/2″ بوش داخل دنده
 94.22.010 63×2″ بوش داخل دنده

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته