بوش

کد محصول
94.17.020 20 بوش
94.17.025 25 بوش
94.17.032 32 بوش
94.17.040 40 بوش
94.17.050 50 بوش
94.17.063 63 بوش
94.17.075 75 بوش
94.17.090 90 بوش
94.17.110 110 بوش

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته