تبدیل برنجی

کد محصول
02.03.210 ⅜” – ½” تبدیل برنجی
02.03.211 ½” – ¾” تبدیل برنجی
02.03.212 ¾” – 1″  تبدیل برنجی
02.01.195 ⅜” – ½” تبدیل برنجی
02.01.196 ½” – ¾” تبدیل برنجی

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته