جعبه کلکتور

کد محصول
70.01.390 40×60 جعبه کلکتور
70.01.391 60×60 جعبه کلکتور
70.01.392 80×60 جعبه کلکتور
18.20.502 1″ بست کلکتور
18.20.503 “1/4 1 بست کلکتور
18.20.504 1″ بست کلکتور

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته