رابط رادیاتور خمیده

کد محصول
4004040 16*2 رابط رادیاتور خمیده 40 cm
4004050 16*2 رابط رادیاتور خمیده 50 cm
4004060 16*2 رابط رادیاتور خمیده 60 cm
4004090
16*2 رابط رادیاتور خمیده 90 cm

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته