رابط رادیاتور (کروم)

کد محصول
4020040 16*2 رابط رادیاتور زانودار 40 cm
4020050 16*2 رابط رادیاتور زانودار 50 cm
4020060 16*2 رابط رادیاتور زانودار 60 cm
4020090 16*2 رابط رادیاتور زانودار 90 cm
4040040 17*2 رابط رادیاتور زانودار 40 cm
4040050 17*2 رابط رادیاتور زانودار 50 cm
4040060 17*2 رابط رادیاتور زانودار 60 cm
4040090 17*2 رابط رادیاتور زانودار 90 cm
4040010 17*2 رابط رادیاتور زانودار 10 cm

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته