رابط رادیاتور (کروم)

کد محصول
4002040 16*2  ماسوره دار 40 cm
4002050 16*2  ماسوره دار 50 cm
4002060 16*2  ماسوره دار 60 cm
4002090 16*2  ماسوره دار 90 cm
4030040 17*2  ماسوره دار 40 cm
4030050 17*2  ماسوره دار 50 cm
4030060 17*2  ماسوره دار 60 cm
4030090 17*2  ماسوره دار 90 cm

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته