زانوی 45 درجه

کد محصول
94.14.020 20 زانوی 45 درجه
94.14.025 25 زانوی 45 درجه
94.14.032 32 زانوی 45 درجه
94.14.040 40 زانوی 45 درجه
94.14.050 50 زانوی 45 درجه
94.14.063 63 زانوی 45 درجه
94.14.075 75 زانوی 45 درجه
94.14.090 90 زانوی 45 درجه
94.14.110 110 زانوی 45 درجه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته