زانو بست دار بیرون دنده

کد محصول
94.29.001 20×1/2″ زانو بست دار بیرون دنده
94.29.002 25×1/2″ زانو بست دار بیرون دنده
94.29.003 25×3/4″ زانو بست دار بیرون دنده
94.29.005 20×3/4″ زانو بست دار بیرون دنده

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته