زانو بست دار داخل دنده

کد محصول
94.28.001 20×1/2 زانو بست دار داخل دنده
94.28.002 25×1/2″ زانو بست دار داخل دنده
94.28.003 25×3/4″ زانو بست دار داخل دنده

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته