زانو بیرون دنده

کد محصول
94.25.001 20×1/2″ زانو بیرون دنده
94.25.002 20×3/4″ زانو بیرون دنده
94.25.003 25×1/2″ زانو بیرون دنده
94.25.004 25×3/4″ زانو بیرون دنده
94.25.005 32×1/2″ زانو بیرون دنده
94.25.006 32×3/4″ زانو بیرون دنده
94.25.007 32×1″ زانو بیرون دنده

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته