زانو داخل دنده

کد محصول
94.24.001 20×1/2″ زانو داخل دنده
94.24.002 20×3/4″ زانو داخل دنده
94.24.003 25×1/2″ زانو داخل دنده
94.24.004 20×3/4″ زانو داخل دنده
94.24.005 32×1/2″ زانو داخل دنده
94.24.006 32×3/4″ زانو داخل دنده
94.24.007 32×1″ زانو داخل دنده

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته