زانو ماسوره دار پلاستیکی

کد محصول
94.30.003 20×1/2 زانو ماسوره دار پلاستیکی
94.30.004 25×3/4 زانو ماسوره دار پلاستیکی

 

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته