زانو 90 درجه

کد محصول
94.13.020 20 زانو 90 درجه
94.13.025 25 زانو 90 درجه
94.13.032 32 زانو 90 درجه
94.13.040 40 زانو 90 درجه
94.13.050 50 زانو 90 درجه
94.13.063 63 زانو 90 درجه
94.13.075 75 زانو 90 درجه
94.13.090 90 زانو 90 درجه
94.13.110 110 زانو 90 درجه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته