سه راه بیرون دنده

کد محصول
94.27.001 20×1/2″ سه راه بیرون دنده
94.27.002 20×3/4″ سه راه بیرون دنده
94.27.003 25×1/2″ سه راه بیرون دنده
94.27.004 25×3/4″ سه راه بیرون دنده
94.27.005 32×1/2″ سه راه بیرون دنده
94.27.006 32×3/4″ سه راه بیرون دنده
94.27.007 32×1″ سه راه بیرون دنده

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته