سه راه تبدیلی

کد  محصول
94.16.001 25x20x20 سه راه تبدیلی
94.16.002 25x20x25 سه راه تبدیلی
94.16.003 32x20x20 سه راه تبدیلی
94.16.004 32x20x32 سه راه تبدیلی
94.16.005 32x25x20 سه راه تبدیلی
94.16.006 32x25x25 سه راه تبدیلی
94.16.007 32x25x32 سه راه تبدیلی
94.16.008 40x20x40 سه راه تبدیلی
94.16.009 40x25x40 سه راه تبدیلی
94.16.010 40x32x40 سه راه تبدیلی
94.16.011 50x20x50 سه راه تبدیلی
94.16.012 50x25x50 سه راه تبدیلی
94.16.013 50x32x50 سه راه تبدیلی
94.16.014 50x40x50 سه راه تبدیلی
94.16.015 63x20x63 سه راه تبدیلی
94.16.016 63x25x63 سه راه تبدیلی
94.16.017 63x32x63 سه راه تبدیلی
94.16.018 63x40x63 سه راه تبدیلی
94.16.019 63x50x63 سه راه تبدیلی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته