سه راه داخل دنده

کد محصول
94.26.001 20×1/2″ سه راه داخل دنده
94.26.002 20×3/4″ سه راه داخل دنده
94.26.003 25×1/2″ سه راه داخل دنده
94.26.004 25×3/4″ سه راه داخل دنده
94.26.005 32×1/2″ سه راه داخل دنده
94.26.006 32×3/4″ سه راه داخل دنده
94.26.007 32×1″ سه راه داخل دنده

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته