شیر آشپزخانه 

کد محصول
92.21.103 شیر آشپزخانه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته