شیر تکضرب گازی Mob 5-20

کد محصول
07.01.400 “½ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20
07.01.401  “¾ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20
07.01.402 “1 شیر تکضرب گازی – Mob 5-20
07.01.403 “1/4 1 شیر تکضرب گازی – Mob 5-20
07.01.404 “1/2 1 شیر تکضرب گازی – Mob 5-20
07.01.405 “2 شیر تکضرب گازی – Mob 5-20

شیر تکضرب گازی – Mob 5-20

بوسیله شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 می توانید تاسیسات گازی خود را بصورت کارآمد اجرا نمایید. این محصول در سایه گارانتی KAS اعتماد مصرف کنندگان را جلب نموده و از طرفی هم جزو محصولات ضروری نصابان محسوب می شود.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته