شیر حیاطی

کد محصول
09.06.921 1/2″ شیر حیاطی
09.03.922 3/4″ شیر حیاطی
09.07.921 1/2″ شیر حیاطی
09.04.922 3/4″ شیر حیاطی

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته