شیر ربع گرد ماسوره دار توپیچ

کد محصول
05.01.312 16×2 شیر ربع گرد ماسوره دار توپیچ
05.01.313 17×2 شیر ربع گرد ماسوره دار توپیچ

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته