شیر ربع گرد ماسوره دار روپیچ

کد محصول
05.02.312 16×2 شیر ربع گرد ماسوره دار روپیچ
05.02.313 17×2 شیر ربع گرد ماسوره دار روپیچ

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته