شیر صافی دار

کد محصول
08.08.448 1/2″  شیر صافی دار
08.08.449 3/4″  شیر صافی دار

شیر صافی دار

شیر صافی دار، شیر ربع گردی است که به منظور کنترل جریان آب در داخل آن از یک کره سوراخ دار استفاده شده است. هنگامی که سوراخ کره با جریان آب هم راستاست و شیر بوسیله دسته 90 درجه می چرخد، بسته خواهد بود. زمانی که شیر باز است دسته آن هم راستا با جریان آب بوده و در وضعیت بسته دسته عمود بر جریان آب خواهد بود.

شیرهای صافی دار KAS دارای عمر طولانی بوده و پس از سال ها استفاده نیز عملکرد خوبی دارند و محصولی مطمئن هستند. این ویژگی ها سبب شده تا شیرهای تکضرب بیشتر مورد توجه قرار گیرند. این شیرها برای کارکردهای باز و بست و کنترل جریان انتخاب فوق العاده ای هستند.

 

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته