شیر فشارشکن مانومتردار

کد محصول
71.04.580 1/2″ شیر فشارشکن مانومتردار
71.04.581 3/4″ شیر فشارشکن مانومتردار
71.04.582 1″ شیر فشارشکن مانومتردار
71.04.583 1 1/4″ شیر فشارشکن مانومتردار
71.04.584 1 1/2″ شیر فشارشکن مانومتردار
71.04.585 2″ شیر فشارشکن مانومتردار
71.03.570 1/2″ شیر فشارشکن مانومتردار ماسوره دار
71.03.571 3/4″ شیر فشارشکن مانومتردار ماسوره دار

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته