فلوتر

کد محصول
80.71.540 فلوتر ½”
80.71.541 فلوتر ¾”
80.71.542 فلوتر 1”
80.71.543 فلوتر 1¼”
80.71.544 فلوتر 1½”
80.71.5545 فلوتر 2”

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته