فلکس رابط شیرآلات بهداشتی

 کد محصول
56.52.020 3/8″ 20cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.52.030 3/8″ 30cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.52.040 3/8″ 40cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.52.050 3/8″ 50cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.52.060 3/8″ 60cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.52.070 3/8″ 70cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.52.090 3/8″ 90cm  فلکس رابط شیرآلات بهداشتی

 

56.56.010 1/2″ 10cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.56.020 1/2″ 20cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.56.030 1/2″ 30cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.56.040 1/2″ 40cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.56.050 1/2″ 50cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.56.060 1/2″ 60cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.56.070 1/2″ 70cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی
56.56.090 1/2″ 90cm فلکس رابط شیرآلات بهداشتی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته