فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8

کد محصول
56.53.020 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8”  20 cm
56.52.030 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8”  30 cm
56.53.040 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8”  40 cm
56.53.050 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8”  50 cm
56.53.060 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8”  60 cm
56.53.070 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8”  70 cm
56.53.090 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8”  90 cm
56.57.010 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  10 cm
56.57.020 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  20 cm
56.57.030 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  30 cm
56.57.040 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  40 cm
56.57.050 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  50 cm
56.57.060 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  60 cm
56.57.070 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  70 cm
56.57.090 فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2”  90 cm

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته