فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 3/8

کد محصول
56.42.030 ⅜”-⅜” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 30cm
56.42.040 ⅜”-⅜” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 40cm
56.42.050 ⅜”-⅜” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 50cm
56.42.060 ⅜”-⅜” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 60cm
56.42.090 ⅜”-⅜” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 90cm
56.42.100 ⅜”-⅜” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 100cm
56.44.030 ⅜”-½” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 30cm
56.44.040 ⅜”-½” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 40cm
56.44.050  ⅜”-½” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 50cm
56.44.060  ⅜”-½” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 60cm
56.44.090  ⅜”-½” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 90cm
56.44.100  ⅜”-½” فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 100cm

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته