فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 1/2

کد محصول
56.46.030 1/2″ 1/2″ فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 30 cm
56.46.040 1/2″ 1/2″ فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 40 cm
56.46.060 1/2″ 1/2″ فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 60 cm
56.46.070 1/2″1/2″ فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 70 cm
56.46.100 1/2″ 1/2″ فلکس رابط شیرآلات بهداشتی 100 cm

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته