فلکس لرزه گیر

کد محصول
52.01.060 “1 جوشی  60cm
52.01.165 “1/4 1 جوشی  65cm
52.21.075 “1/2 1 جوشی  75cm
52.31.085 “2 جوشی  85cm
51.56.060 “1 روپیچ     60cm
51.58.065 “1/4 1 روپیچ     65cm
51.60.075 “1/2 1 روپیچ     75cm
51.62.085 “2 روپیچ     85cm

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته