لوله پکس با روکش

کد محصول
80.00.016 Pex-B 16×2
80.01.016 Pex-B 16×2 آبی
80.02.016 Pex-B 16×2 قرمز
81.00.016 Pex-B با محافظ اکسیژن
81.01.016 Pex-B با روکش آبی با محافظ اکسیژن
81.02.016 Pex-B با روکش قرمزبا محافظ اکسیژن
80.20.016 Pe-Rt 16×2 لوله
80.21.016 لوله 16×2  (آبی)
80.22.016 Pe-Rt 16×2 لوله (قرمز)
80.10.016 Pe-Rt 16×2 لوله با محافظ اکسیژن
80.11.016 Pe-Rt 16×2 لوله با محافظ اکسیژن (آبی)
80.12.016 Pe-Rt 16×2 لوله با محافظ اکسیژن (قرمز)

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته