مغزی برنجی (کروم)

کد محصول
02.02.200 ⅜” مغزی برنجی (کروم)
02.02.201 ½” مغزی برنجی(کروم)
02.02.202 ¾” مغزی برنجی(کروم)
02.02.203 1″  مغزی برنجی(کروم)

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته