مغزی شیلنگ خور

کد محصول
80.23.241 ½”    مغزی شیلنگ خور
80.23.242 ¾”    مغزی شیلنگ خور
80.23.243 1″      مغزی شیلنگ خور
80.23.244 1 ¼” مغزی شیلنگ خور
80.23.245 1 ½”  مغزی شیلنگ خور
80.23.246 2″      مغزی شیلنگ خور

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته