کلکتور ترموستاتیک 1 اینچ

KOD ÜRÜN
18.16.502 2 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.503 3 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.504 4 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.505 5 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.506 6 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.507 7 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.508 8 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.509 9 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.510 10 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.511 11 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.512 12 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک
18.16.513 13 سوراخه  1″ کلکتور ترموستاتیک

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته