کلکتور شیردار 1 اینچ

کد محصول
18.01.482 کلکتور شیردار “1 (2 سوراخه)
18.01.483 کلکتور شیردار “1 (3 سوراخه)
18.01.484 کلکتور شیردار “1 (4 سوراخه)
18.01.485 کلکتور شیردار “1 (5 سوراخه)
18.01.486 کلکتور شیردار “1 (6 سوراخه)
18.01.487 کلکتور شیردار “1 (7 سوراخه)
18.01.488 کلکتور شیردار “1 (8 سوراخه)
18.01.489 کلکتور شیردار “1 (9 سوراخه)
18.01.490 کلکتور شیردار “1 (10 سوراخه)
18.01.491 کلکتور شیردار “1 (11 سوراخه)
18.01.492 کلکتور شیردار “1 (12 سوراخه)
18.01.493 کلکتور شیردار “1 (13 سوراخه)

مونتاژ و بکارگیری کلکتور شیردار

1- در هنگام حمل و نقل مواظب باشید محصول آسیب نبیند. جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل کلکتور تا قبل از نصب آن را داخل بسته بندی نگه دارید.

2- پیش از نصب محل نصب و تاسیسات موردنظر را نظافت نمایید.

3- دقت نمایید که طول دنده کلکتور با طول دنده محل اتصال هماهنگ باشد.

4- در هنگام نصب شیر را در حالت بسته قرار دهید. کلکتور را بوسیله آچار مناسب نصب نمایید.

5- در هنگام نصب کلکتور توجه نمایید که استفاده بیش از حد از کنف یا تفلون مایع عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

6- شیرهای تکضرب را در حالت کاملا باز و یا کاملا بسته استفاده نمایید.

7- در هنگام باز و بست به علامت فلش روی دسته توجه نمایید.

8- از رنگ آمیزی و یا تماس کلکتور با مواد شیمیایی اجتناب نمایید.

9- در هنگام باز و بست شیر از ابزار کمکی استفاده ننمایید و دسته را جدا ننمایید.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته