کلکتور شیردار 1/4 1 اینچ

کد محصول
18.03.703 کلکتور شیردار “1/4 1 (3 سوراخه)
18.03.704 کلکتور شیردار “1/4 1 (4 سوراخه)
18.03.705 کلکتور شیردار “1/4 1 (5 سوراخه)
18.03.706 کلکتور شیردار “1/4 1 (6 سوراخه)
18.03.707 کلکتور شیردار “1/4 1 (7 سوراخه)
18.03.708 کلکتور شیردار “1/4 1 (8 سوراخه)
18.03.709 کلکتور شیردار “1/4 1 (9 سوراخه)
18.03.710 کلکتور شیردار “1/4 1 (10 سوراخه)
18.03.711 کلکتور شیردار “1/4 1 (11 سوراخه)
18.03.712 کلکتور شیردار “1/4 1 (12 سوراخه)
18.03.713 کلکتور شیردار “1/4 1 (13 سوراخه)

مونتاژ و بکارگیری کلکتور شیردار

1- در هنگام حمل و نقل مواظب باشید محصول آسیب نبیند. جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل کلکتور تا قبل از نصب آن را داخل بسته بندی نگه دارید.

2- پیش از نصب محل نصب و تاسیسات موردنظر را نظافت نمایید.

3- دقت نمایید که طول دنده کلکتور با طول دنده محل اتصال هماهنگ باشد.

4- در هنگام نصب شیر را در حالت بسته قرار دهید. کلکتور را بوسیله آچار مناسب نصب نمایید.

5- در هنگام نصب کلکتور توجه نمایید که استفاده بیش از حد از کنف یا تفلون مایع عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

6- شیرهای تکضرب را در حالت کاملا باز و یا کاملا بسته استفاده نمایید.

7- در هنگام باز و بست به علامت فلش روی دسته توجه نمایید.

8- از رنگ آمیزی و یا تماس کلکتور با مواد شیمیایی اجتناب نمایید.

9- در هنگام باز و بست شیر از ابزار کمکی استفاده ننمایید و دسته را جدا ننمایید.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته