کلکتور فلومتردار 1 اینچ

کد محصول
18.15.502 2    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.503 3    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.504 4    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.505 5    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.506 6    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.507 7    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.508 8    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.509 9    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.510 10    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.511 11    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.512 12    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)
18.15.513 13    1″ کلکتور فلومتردار (16×2)

کلکتور فلومتردار

بوسیله کلکتور فلومتردار می توان در سیستم های گرمایش از کف مقدار جریان آب رفت و برگشتی هر رادیاتور را توسط شیرهای مخصوص نصب شده روی کلکتور بصورت مجزا کنترل نمود. همچنین در تاسیسات آب آشامیدنی داخل ساختمان نیز با بکارگیری این کلکتور می توان شیرهای بهداشتی و سایر تجهیزات تاسیساتی را بصورت مستقل از هم کنترل نمود. علاوه بر پخش متعادل و هماهنگ آب، در صورت نیاز به تعمیر و نگهداری نیز می توان فقط با قطع کردن جریان ورودی بخش موردنظر اقدام به انجام تعمیرات نمود.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته