گپ

کد محصول
94.18.020 20 گپ
94.18.025 25 گپ
94.18.032 32 گپ
94.18.032 40 گپ
94.18.050 50 گپ
94.18.063 63 گپ
94.18.075 75 گپ
94.18.090 90 گپ
94.18.110 110 گپ

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته