کلکتور استیل 1 اینچ (PN10)

KOD ÜRÜN
18.17.682 2 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.683 3 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.684 4 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.685 5 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.686 6 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.687 7 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.688 8 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.689 9 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)
18.17.690 10 سوراخه 1″ کلکتور استیل (PN10)

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته